بیشتر
برگزاری جلسه رتبه بندی کشتارگاههای طیور استان لرستان

برگزاری جلسه رتبه بندی کشتارگاههای طیور استان لرستان

درجلسه ای باحضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی ومدیرکل دامپزشکی لرستان پیرامون رتبه بندی کشتارگاههای طیور استان لرستان بحث وتبادل نظرگردید.

00/04/03
برگزاری جلسه رتبه بندی کشتارگاههای طیور استان لرستان

برگزاری جلسه رتبه بندی کشتارگاههای طیور استان لرستان

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی