ایمیلهای سازمانی استان لرستان
استان لرستان - معاون سلامت tech.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - آموزش te.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - انبار stock.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - دبیرخانه secr.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - روابط عمومی relation.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - قرنطینه qu.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - دارو درمان ptl.lorestan@ivo.ir
استان لرستان -دامپزشکی پلدختر poldokhtar@ivo.ir
استان لرستان - برنامه plan.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - کارگزینی pers.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - طیور pdcs.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - نقلیه nagh.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - بازرسی Lorestan.bz@ivo.ir
استان لرستان - حقوقی law.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - آزمایشگاه lab.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - دامپزشکی کوهدشت kohdasht@ivo.ir
استان لرستان - دامپزشکی خرم آباد khoramabad@ivo.ir
استان لرستان - فناوری اطلاعات it.lorestan@ivo.ir
استان لرستان -دفتر نمایندگی ولی فقیه hnvf.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - بهداشت health.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - مدیرکل head.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - حراست he.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - مالی fin.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - دامپزشکی دورود dorod@ivo.ir
استان لرستان -دامپزشکی دلفان dolfan@ivo.ir
استان لرستان - دامپزشکی بروجرد brojerd@ivo.ir
استان لرستان - دامپزشکی ازنا azna@ivo.ir
استان لرستان -دامپزشکی آبزیان aqdcs.lorestan@ivo.ir
استان لرستان -دامپزشکی الیگودرز aligodarz@ivo.ir
استان لرستان -دامپزشکی الشتر aleshtar@ivo.ir
استان لرستان - معاون اداری adsu.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - مبارزه adcs.lorestan@ivo.ir
استان لرستان - امور اداری adaf.lorestan@ivo.ir

 

لینک کوتاه