معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان لرستان : دکتر ناصر مرادی