چاپ
ارسال به دوست

الکترونیکی نمودن فرمها وبرگه های مرخصی،ماموریت واحکام دردامپزشکی لرستان

در دامپزشکی استان لرستان کلیه فرمها وبرگه های مرخصی،ماموریت واحکام آنها بصورت سیستمی ودرراستای صرفه جویی وبدون کاغذ انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان لرستان،مهندس ساکی رئیس اداره فناوری اطلاعات،ارتباطات وتحول اداری اداره کل دامپزشکی لرستان گفت: باتوجه بهالکترونیکی کردن خدمات وکاهش هزینه چاپ وسیستم بدون کاغذ ،اداره فناوری اطلاعات اقدام به طراحی وانتشار فرمهای مرخصی وماموریت واحکام آنها تحت اتوماسیون اداری دراداره کل دامپزشکی استان لرستان وادارات شهرستانی بصورت تماما" الکترونیکی وسیستمی نموده ودرپایان هرماه گزارشات بصورت الکترونیکی وتوسط سیستم گزارش ساز اخذ وبه واحدکارگزینی ازطریق سیستم ارسال می گردد.


  • فایل پیوست :
  • کد خبر: ١٣٥٦٠٩/
  • ١٢:١٨ - 1398/05/14/
  • تعداد بازدید: 132

خروج